حراج Fine Art, Jewelry, Antiques, Midcentury & Asian Estate Auction


  • کلارک نیویورک
  • مهر 1399
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $18,000
بیشینه برآورد $30,000
مجموع فروش $13,600
میانگین ارزش آثار $6,800
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Clarke's Sixth Fine Art Auction
نیویورک
اردیبهشت 1388
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,175
آثار چاپی اورجینال
کالیفرنیا
خرداد 1400
مجموع فروش ها $0
استادان معاصر آنلاین
اردیبهشت 1400
مجموع فروش ها $0