حراج Modern and Contemporary Middle Eastern Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 236,500 £
303,205 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 403,500 £
517,308 دلار آمریکا
مجموع فروش 675,500 £
866,026 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 75,056 £
96,225 دلار آمریکا
هنرمندان 6
آثار هنری 10
آثار هنری فروخته شده 9
آثار هنری

He Is The Merciful
- محمد احصایی 247% بیشتر از میانگین
260,000 £
333,333 دلار آمریکا
Poet and the Bird
- پرویز تناولی 154% بیشتر از میانگین
190,000 £
243,590 دلار آمریکا
بدون عنوان
- محمد احصایی 160% بیشتر از میانگین
65,000 £
83,333 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده