حراج Modern and Contemporary Middle Eastern Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £248,500
318,590 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £421,500
540,385 دلار آمریکا
مجموع فروش £855,625
1,096,955 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £85,563
109,696 دلار آمریکا
هنرمندان 7
آثار هنری 11
آثار هنری فروخته شده 10
آثار هنری

او بخشاینده است
- محمد احصایی
327.667%
£320,750
411,218 دلار آمریکا
آرتچارت | شاعر و پرنده از پرویز تناولی
شاعر و پرنده
- پرویز تناولی
215.667%
£236,750
303,526 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت
لندن
خرداد 1400
49 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
25
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,060,659
4,278,249 دلار آمریکا
روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا