حراج Modern and Contemporary Middle Eastern Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £236,500
303,205 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £403,500
517,308 دلار آمریکا
مجموع فروش £722,250
925,962 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £80,250
102,885 دلار آمریکا
هنرمندان 6
آثار هنری 10
آثار هنری فروخته شده 9
آثار هنری

او بخشاینده است
- محمد احصایی 246.667% بیشتر از میانگین
£260,000
333,333 دلار آمریکا
شاعر و پرنده
- پرویز تناولی 215.667% بیشتر از میانگین
£236,750
303,526 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
£25,200
35,146 دلار آمریکا
- £31,900
44,491 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
£306,300
431,408 دلار آمریکا
- £479,800
675,775 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا