حراج Post-War & Contemporary Art


  • DOYLE نیویورک
  • اردیبهشت 1394
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 10,000 $
بیشینه برآورد 15,000 $
مجموع فروش 28,750 $
میانگین ارزش آثار 28,750 $
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

Untitled, Still Life
- منوچهر یکتایی 130% بیشتر از میانگین
28,750 $
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده