حراج 20th Century Art / Middle East آنلاین


17 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
176 * 176
برآورد
£8,000
10,000 دلار آمریکا
-
£12,000
15,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399

برنز
36 * 47 * 38
برآورد
£25,000
31,250 دلار آمریکا
-
£35,000
43,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£68,750
85,938 دلار آمریکا
129.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399

رنگ روغن روی بوم
60 * 45
برآورد
£35,000
43,750 دلار آمریکا
-
£45,000
56,250 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399

رنگ روغن روی بوم
69 * 121
برآورد
£40,000
50,000 دلار آمریکا
-
£60,000
75,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399

رنگ روغن روی بوم
100 * 210
برآورد
£120,000
150,000 دلار آمریکا
-
£180,000
225,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£150,000
187,500 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399

هر زنی ، رنگ فلزی ، جوهر و گرافیت روی کاغذ
74 * 57
برآورد
£20,000
25,000 دلار آمریکا
-
£30,000
37,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,500
28,125 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399

رنگ روغن روی بوم
189 * 131
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399

mirror and plaster on wood، تکه آینه و پلاستر روی چوب
87 * 75 * 7
برآورد
£120,000
150,000 دلار آمریکا
-
£180,000
225,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399

رنگ روغن روی بوم
106 * 106
برآورد
£55,000
68,750 دلار آمریکا
-
£75,000
93,750 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399

گواش روی کاغذ
94 * 64
برآورد
£8,000
10,000 دلار آمریکا
-
£12,000
15,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,000
12,500 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399