حراج Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £274,000
449,180 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £383,000
627,869 دلار آمریکا
مجموع فروش £230,740
378,262 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £16,481
27,019 دلار آمریکا
هنرمندان 22
آثار هنری 23
آثار هنری فروخته شده 14
آثار هنری

بدون عنوان
- افشین پیر هاشمی
140%
£36,000
59,016 دلار آمریکا
بدون عنوان
- منیر فرمانفرماییان
4%
£26,400
43,279 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت
لندن
خرداد 1400
49 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
25
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,060,659
4,278,249 دلار آمریکا
روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا