حراج Sculptures


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €12,000
14,286 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €8,000
9,524 دلار آمریکا
مجموع فروش €8,500
10,119 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €8,500
10,119 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر
اسفند 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
RAOUL-JEAN MOULIN ESTATE (1934-2014)
بهمن 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €13,000
15,926 دلار آمریکا
هنر (خیلی) معاصر
پاریس
تیر 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا