حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,001,000
1,283,333 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,409,000
1,806,410 دلار آمریکا
مجموع فروش £885,000
1,134,615 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £63,214
81,044 دلار آمریکا
هنرمندان 15
آثار هنری 21
آثار هنری فروخته شده 14
آثار هنری

آرتچارت | Drawing In Glass No. 3 از منیر فرمانفرماییان
طراحی روی شیشه 3
- منیر فرمانفرماییان 11.111% بیشتر از میانگین
£150,000
192,308 دلار آمریکا
دیوار و خط
- پرویز تناولی 0%
£150,000
192,308 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
آبان 1399
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £298,750
393,092 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آبان 1398
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £728,375
945,942 دلار آمریکا
کریستیز - لندن - تیر 1398
لندن
تیر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا