حراج Contemporary Art Day Auction


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 25,000 $
بیشینه برآورد 35,000 $
مجموع فروش 12,500 $
میانگین ارزش آثار 12,500 $
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده