554 مورد یافت شد:
شماره لت #3 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
200 * 200
برآورد
250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
525 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #4 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
160 * 200
برآورد
300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
-
400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000 ﷼
825 دلار آمریکا
58% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #73 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
205 * 238
برآورد
6,000,000,000 ﷼
8,996 دلار آمریکا
-
8,000,000,000 ﷼
11,994 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000 ﷼
9,745 دلار آمریکا
7% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #3 (فروخته شده)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
180 * 180
برآورد
400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
-
600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397

شماره لت #71 (فروخته شده)
اکریلیک و مرکب روی بوم
180 * 180
برآورد
100,000,000 ﷼
150 دلار آمریکا
-
140,000,000 ﷼
210 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000 ﷼
630 دلار آمریکا
250% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397

رنگروغن و ورق طلا روی بوم
220 * 150
برآورد
10,000,000,000 ﷼
14,993 دلار آمریکا
-
15,000,000,000 ﷼
22,489 دلار آمریکا
تاریخ حراج
14 تیر 1398

بدون عنوان از مجموعه گردش و چرخش
202 * 157
برآورد
300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
-
400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000 ﷼
480 دلار آمریکا
8% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397

شماره لت #70 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
190 * 152
برآورد
300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
-
400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000 ﷼
630 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #77 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
200 * 200
برآورد
600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
-
800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
14% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397

شماره لت #8 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
150 * 150
برآورد
200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
-
250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
78% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398