مرتب سازی بر اساس
شماره لت #18 (در انتظار)
رنگ روغن روی بوم
120 * 120
امضاء شده
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
19 اسفند 1399

رنگ روغن روی بوم
150 * 150
برآورد
£7,000
8,750 دلار آمریکا
-
£10,000
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,562
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399

شماره لت #59 (فروخته نشده)
رنگ روغن و ورق طلا روی بوم
175 * 175
برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
-
£60,000
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399

شماره لت #19 (در انتظار)
رنگ روغن و ورق طلا روی بوم
175 * 175
برآورد
£30,000
42,254 دلار آمریکا
-
£50,000
70,423 دلار آمریکا
تاریخ حراج
19 اسفند 1399

شماره لت #3 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
200 * 200
برآورد
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #4 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
160 * 200
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
57.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #97 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
183 * 123
امضاء شده
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #73 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
205 * 238
برآورد
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
58,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
47,900 دلار آمریکا
7.143% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #3 (فروخته شده)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
180 * 180
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397

شماره لت #71 (فروخته شده)
اکریلیک و مرکب روی بوم
180 * 180
برآورد
100,000,000﷼
870 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
1,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
3,652 دلار آمریکا
250% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397