207 مورد یافت شد:
کوروش قاضی مراد بدون عنوان 1397
  • لت 1: 200 * 200
نقاشیخط
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
امیر صادق طهرانی بدون عنوان 1397
  • لت 1: 160 * 200
نقاشیخط
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 550,000,000 ﷼ (فروخته شده)
نصرالله افجه ای بدون عنوان 1396
  • لت 1: 205 * 238
نقاشیخط
برآورد 6,000,000,000 ﷼ - 8,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 6,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محمد سعید نقاشیان باران 1396
  • لت 1: 180 * 180
نقاشیخط
برآورد 100,000,000 ﷼ - 140,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 420,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 10,000,000,000 ﷼ - 15,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1398 فروش در 14 تیر 1398 قیمت نهایی فروخته نشده
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 320,000,000 ﷼ (فروخته شده)
اکبر میخک سایه 1396
  • لت 1: 190 * 152
نقاشیخط
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 420,000,000 ﷼ (فروخته شده)
اسدالله کیانی بدون عنوان 1396
  • لت 1: 200 * 200
نقاشیخط
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)