آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #124 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
126 * 176
برآورد
€2,500
3,047 دلار آمریکا
-
€3,500
4,266 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,200
2,681 دلار آمریکا
26.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

رنگ روغن و ورق نقره روی بوم
150 * 160
برآورد
€7,000
8,531 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,800
7,069 دلار آمریکا
22.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

جوهر و پیگمنت نقره‌ای روی بوم
100 * 200
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€127
155 دلار آمریکا
94.92%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

اکریلیک روی بوم
100 * 100
برآورد
€1,000
1,219 دلار آمریکا
-
€2,000
2,438 دلار آمریکا
قیمت فروش
€900
1,097 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #123 (فروخته شده)
دیگرافی
60 * 80
برآورد
€1,000
1,219 دلار آمریکا
-
€1,200
1,463 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #122 (در انتظار)
اکریلیک روی کاغذ روی مقوا
برآورد
€800
975 دلار آمریکا
-
€1,000
1,219 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

جوهر و اکریلیک روی بوم
70 * 100
برآورد
€6,000
7,313 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,500
6,703 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

اکریلیک روی بوم
65 * 60
برآورد
€15,000
18,282 دلار آمریکا
-
€18,000
21,938 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #26 (در انتظار)
جوهر و گواش روی کاغذ
64 * 50
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
-
€800
975 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

آبرنگ و جوهر روی کاغذ
64.5 * 50
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
-
€800
975 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400