553 مورد یافت شد:
نصرالله افجه ای بدون عنوان 1393 ابعاد: 168.8 * 168.8 نقاشیخط
برآورد 60,000 $ - 80,000 $ فروش در Modern & Contemporary Art فروش در 28 مهر 1394 فروخته نشده
محمد احصایی Composition 1393 ابعاد: 173 * 122 نقاشیخط
برآورد 50,000 €
58,824 دلار آمریکا
- 60,000 €
70,588 دلار آمریکا
فروش در Hôtel Drouot, Salles 5 et 6, Art Moderne et Contemporain du Moyen-Orient* فروش در 15 آذر 1396 فروخته نشده
محمد احصایی بدون عنوان 1393 ابعاد: 173 * 173 نقاشیخط
برآورد 1,500,000,000 ﷼
2,249 دلار آمریکا
- 2,000,000,000 ﷼
2,999 دلار آمریکا
فروش در پنجمین دوره حراج تهران فروش در 7 خرداد 1395 قیمت فروش 1,800,000,000 ﷼
2,699 دلار آمریکا
محمد احصایی خداوندا مرا آن ده که آن به 1393 ابعاد: 171 * 133 نقاشیخط
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در نهمین دوره حراج تهران فروش در 8 تیر 1397 قیمت فروش 4,200,000,000 ﷼
6,297 دلار آمریکا
عین الدین صادق زاده عشق 1393 ابعاد: 150 * 200 نقاشیخط
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
علی شیرازی بدون عنوان 1393 ابعاد: 150 * 150 نقاشیخط
برآورد 30,000 $ - 40,000 $ فروش در Middle Eastern Modern & Contemporary Art فروش در 3 فروردین 1398 فروخته نشده
عذرا عقیقیی بخشایشی بدون عنوان 1393 ابعاد: 207 * 117 نقاشیخط
برآورد 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 260,000,000 ﷼
390 دلار آمریکا
برآورد 2,000,000,000 ﷼
2,999 دلار آمریکا
- 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 2,000,000,000 ﷼
2,999 دلار آمریکا
برآورد 1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا
- 1,500,000,000 ﷼
2,249 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
جلیل رسولی درخت دوستی 1393 ابعاد: 150 * 262 نقاشیخط
برآورد 1,500,000,000 ﷼
2,249 دلار آمریکا
- 2,000,000,000 ﷼
2,999 دلار آمریکا
فروش در پنجمین دوره حراج تهران فروش در 7 خرداد 1395 قیمت فروش 2,400,000,000 ﷼
3,598 دلار آمریکا