مرتب سازی بر اساس
شماره لت #62 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
143 * 200
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
280,000,000﷼
6,335 دلار آمریکا
60% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #97 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
180 * 180
برآورد
£11,000
16,418 دلار آمریکا
-
£15,000
22,388 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
37,313 دلار آمریکا
92.308% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
31 فروردین 1394

شماره لت #6 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
160 * 260
برآورد
500,000,000﷼
15,015 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
15,015 دلار آمریکا
16.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394

شماره لت #48 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
150 * 200
برآورد
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
42,042 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394

شماره لت #1 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
234 * 168
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
24,938 دلار آمریکا
344.444% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395

شماره لت #2 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
140 * 190
برآورد
120,000,000﷼
2,993 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
5,985 دلار آمریکا
71.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395

شماره لت #3 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
120 * 120
برآورد
50,000,000﷼
1,502 دلار آمریکا
-
70,000,000﷼
2,102 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000﷼
3,604 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394

شماره لت #5 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
260 * 160
امضاء شده
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #27 (فروخته نشده)
acrylic on canvas, framed
121 * 121
امضاء شده
برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
-
£60,000
77,922 دلار آمریکا
تاریخ حراج
11 اردیبهشت 1398

شماره لت #26 (فروخته شده)
acrylic on canvas, framed
121 * 121
امضاء شده
برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
-
£40,000
51,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,062
32,548 دلار آمریکا
16.46% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
6 آذر 1398