21 نتیجه
فیلترها (1)
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #76A (فروخته شده)
ink on paper
58 * 76
امضاء شده
برآورد
£4,000
6,154 دلار آمریکا
-
£6,000
9,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,000
6,154 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
15 مهر 1394

شماره لت #76 (فروخته نشده)
ink on paper
43 * 35
امضاء شده
برآورد
£3,000
4,615 دلار آمریکا
-
£5,000
7,692 دلار آمریکا
تاریخ حراج
15 مهر 1394

شماره لت #54 (فروخته شده)
pastel and acrylic on paper
77 * 57
امضاء شده
برآورد
£4,000
5,263 دلار آمریکا
-
£6,000
7,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,000
6,579 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
1 آبان 1396

شماره لت #82 (فروخته شده)
مرکب، کلاژ
38 * 35
امضاء شده
برآورد
£2,000
2,500 دلار آمریکا
-
£3,000
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,562
15,703 دلار آمریکا
402.48% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399

شماره لت #93 (فروخته شده)
مرکب روی کاغذ، مرکب روی مقوا
36 * 27
برآورد
£2,000
2,667 دلار آمریکا
-
£3,000
4,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,060 دلار آمریکا
8.2% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 آذر 1399

شماره لت #75 (فروخته نشده)
colour pencil on paper
28 * 20
امضاء شده
برآورد
£3,000
4,615 دلار آمریکا
-
£5,000
7,692 دلار آمریکا
تاریخ حراج
15 مهر 1394

مرکب و کلاژ روی مقوا
45 * 35
برآورد
£2,800
3,500 دلار آمریکا
-
£3,500
4,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
7,890 دلار آمریکا
100.381% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399

شماره لت #75 (فروخته شده)
مرکب روی مقوا
41 * 31
امضاء شده
برآورد
£3,000
3,750 دلار آمریکا
-
£5,000
6,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
18,828 دلار آمریکا
276.55% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399

شماره لت #465 (فروخته شده)
pencil on paper
34.5 * 23
امضاء شده
برآورد
£6,000
10,000 دلار آمریکا
-
£8,000
13,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,000
10,000 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 فروردین 1393

شماره لت #466 (فروخته شده)
pencil on paper
33.5 * 23
امضاء شده
برآورد
£6,000
10,000 دلار آمریکا
-
£8,000
13,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,000
10,000 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 فروردین 1393