مرتب سازی بر اساس
شماره لت - (در انتظار)
اکریلیک و چسب چوب روی بوم
100 * 120
برآورد
$8,500
-
$8,500
قیمت فروش
$0
100% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
17 اسفند 1399

شماره لت #88 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
220 * 190
امضاء شده
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
128.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #77 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
200 * 200
امضاء شده
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
185.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت - (فروخته شده)
اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
200 * 215
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$0
0%
فروش در
تاریخ حراج
17 اسفند 1399

شماره لت #44 (فروخته شده)
ink and graphite on paper
78 * 164
امضاء شده
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #70 (فروخته شده)
اکریلیک روی مقوا
55 * 75
امضاء شده
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£637
897 دلار آمریکا
9% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
19 اسفند 1399

شماره لت #53 (فروخته شده)
116 * 76
امضاء شده
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #100 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
200 * 150
امضاء شده
برآورد
300,000,000﷼
1,158 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
157.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #42 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
150 * 100
امضاء شده
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
7.143% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت - (در انتظار)
125 * 247
برآورد
$12,000
-
$12,000
قیمت فروش
$0
100% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
17 اسفند 1399