مرتب سازی بر اساس
شماره لت #94 (فروخته شده)
c-print
111 * 156
امضاء شده 2/10
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,764
2,321 دلار آمریکا
29.44% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #104 (فروخته شده)
چاپ روی کاغذ عکاسی (دیازک)
178 * 118
امضاء شده
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #53 (فروخته شده)
سی-پرینت
65 * 49
امضاء شده 5/20
برآورد
£200
282 دلار آمریکا
-
£300
423 دلار آمریکا
قیمت فروش
£191
269 دلار آمریکا
23.6% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
19 اسفند 1399

شماره لت #52 (فروخته نشده)
سی-پرینت
65 * 49
امضاء شده 5/20
برآورد
£200
282 دلار آمریکا
-
£300
423 دلار آمریکا
تاریخ حراج
19 اسفند 1399

سی-پرینت
65 * 49
امضاء شده 5/20
برآورد
£200
282 دلار آمریکا
-
£300
423 دلار آمریکا
تاریخ حراج
19 اسفند 1399

شماره لت #19 (فروخته شده)
چاپ دیجیتال روی بوم
210 * 140
امضاء شده 2/2
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #98 (فروخته شده)
چاپ عکس روی کاغذ عکاسی )دیازک(
110 * 190.5
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #46 (فروخته شده)
چاپ ديجيتال روي بوم
105 * 160
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395

شماره لت #16 (فروخته شده)
پرینت دیجیتال روی بوم
90 * 140
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
3,167 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

چاپ روی بوم
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
13,716 دلار آمریکا
144.444% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395