301 مورد یافت شد:
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 3,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
مجتبی رمزی بدون عنوان 1397
  • لت 1: 75 * 105 * 85
مجسمه
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 950,000,000 ﷼ (فروخته شده)
منیر فرمانفرماییان بدون عنوان 1396
  • لت 1: 90 * 180
مجسمه
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 40,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 650,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محمد حسین غلامزاده عشق 1396
  • لت 1: 77 * 91 * 229
مجسمه
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 1,300,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محمد حسین عماد جفت 1396
  • لت 1: 50 * 50 * 150
مجسمه
برآورد 2,000,000,000 ﷼ - 3,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 3,200,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,700,000,000 ﷼ (فروخته شده)
فاطمه امدادیان بدون عنوان 1396
  • لت 1: 50 * 19 * 7
مجسمه
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 650,000,000 ﷼ (فروخته شده)
علیرضا معصومی رئیس 1396
  • لت 1: 110 * 110 * 200
مجسمه
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 550,000,000 ﷼ (فروخته شده)