آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #1210 (در انتظار)
210 * 80 * 210
17/31
برآورد
€200
244 دلار آمریکا
-
€300
366 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
فروش در
تاریخ حراج
برنائرتس - 27 خرداد 1400

برنز نقاشی‌شده
19 * 10 * 52
2/3
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,700
2,072 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #118 (فروخته شده)
برنز
36 * 11 * 45
2/4
برآورد
€4,500
5,484 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,200
3,900 دلار آمریکا
32.632%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

آلومینیوم
32.5 * 20 * 81.5
1/8
برآورد
€1,500
1,828 دلار آمریکا
-
€2,000
2,438 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,600
1,950 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #119 (فروخته شده)
برنز
26 * 18 * 35
4/5
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,500
4,266 دلار آمریکا
22.222%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

fibre glass, n. 5/20
194 * 76.5 * 75
برآورد
€80,000
97,502 دلار آمریکا
-
€100,000
121,877 دلار آمریکا
قیمت فروش
€72,000
87,751 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #79 (در انتظار)
برنز
* 50
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

برنز
13 * 8 * 15
2/9
برآورد
€3,000
3,656 دلار آمریکا
-
€4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

برنز
27 * 27 * 1.5
برآورد
€3,000
3,656 دلار آمریکا
-
€4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

مجسمه برنز
34 * 14
1/1
برآورد
£20,000
27,956 دلار آمریکا
-
£40,000
55,913 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
35,295 دلار آمریکا
15.833%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400