56 نتیجه
فیلترها (1)
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #76A (فروخته شده)
ink on paper
58 * 76
امضاء شده
برآورد
£4,000
6,154 دلار آمریکا
-
£6,000
9,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,000
6,154 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
15 مهر 1394

شماره لت #55 (فروخته نشده)
watercolour and ink on paper
57.5 * 76.5
امضاء شده
برآورد
£4,000
6,154 دلار آمریکا
-
£6,000
9,231 دلار آمریکا
تاریخ حراج
12 مهر 1390

شماره لت #76 (فروخته نشده)
ink on paper
43 * 35
امضاء شده
برآورد
£3,000
4,615 دلار آمریکا
-
£5,000
7,692 دلار آمریکا
تاریخ حراج
15 مهر 1394

شماره لت #54 (فروخته شده)
pastel and acrylic on paper
77 * 57
امضاء شده
برآورد
£4,000
5,263 دلار آمریکا
-
£6,000
7,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,000
6,579 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
1 آبان 1396

شماره لت #99 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
62 * 50
برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
-
£6,000
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
6,800 دلار آمریکا
2% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 آذر 1399

شماره لت #98 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
50 * 40
برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
-
£6,000
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,600
4,800 دلار آمریکا
28% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 آذر 1399

رنگ روغن روی بوم
62 * 50
برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
-
£6,000
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
6,800 دلار آمریکا
2% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 آذر 1399

شماره لت #74 (فروخته شده)
oil on canvas
46 * 66
امضاء شده
برآورد
£4,000
6,154 دلار آمریکا
-
£6,000
9,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,000
6,154 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
15 مهر 1394

شماره لت #73 (فروخته شده)
oil on board
30 * 33
امضاء شده
برآورد
£4,000
6,154 دلار آمریکا
-
£6,000
9,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,000
6,154 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
15 مهر 1394

شماره لت #97 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
46 * 36
برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
-
£6,000
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,600
4,800 دلار آمریکا
28% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 آذر 1399