3 مورد یافت شد:
شماره لت #90 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
160 * 200
برآورد
300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
-
400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
72% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #26 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
170 * 200
برآورد
100,000,000 ﷼
150 دلار آمریکا
-
140,000,000 ﷼
210 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000 ﷼
390 دلار آمریکا
117% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395

اکریلیک روی بوم
200 * 150
برآورد
80,000,000 ﷼
120 دلار آمریکا
-
120,000,000 ﷼
180 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000 ﷼
210 دلار آمریکا
40% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393