آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #37 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
165 * 220
برآورد
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
60,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
57,034 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398

شماره اثر #114 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
135 * 250
برآورد
4,000,000,000﷼
34,783 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
52,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,200,000,000﷼
62,609 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

شماره اثر #81 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
برآورد
8,000,000,000﷼
69,565 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
104,348 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,900,000,000﷼
103,478 دلار آمریکا
19%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

رنگ روغن روی بوم
160 * 130
برآورد
£35,000
44,872 دلار آمریکا
-
£50,000
64,103 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,750
56,090 دلار آمریکا
2.941%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 آبان 1397

شماره اثر #77 (فروخته نشده)
اکریلیک روی بوم
برآورد
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397

اکریلیک روی بوم
133 * 133
برآورد
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
64,706 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397

شماره اثر #83 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
200 * 140
برآورد
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
90,498 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
72,398 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

اکریلیک روی بوم
140 * 125
برآورد
£20,000
26,667 دلار آمریکا
-
£25,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,500
43,333 دلار آمریکا
44.444%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396

اکریلیک روی بوم
230 * 160
برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
110,876 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396

اکریلیک روی بوم
130 * 130
برآورد
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
52,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396