17 نتیجه
فیلترها (1)
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #97 (فروخته شده)
acrylic on canvas
180 * 180
برآورد
£11,000
16,418 دلار آمریکا
-
£15,000
22,388 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
37,313 دلار آمریکا
92.308% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
31 فروردین 1394

شماره لت #79 (فروخته شده)
oil on canvas
150 * 100
برآورد
£25,000
37,313 دلار آمریکا
-
£35,000
52,239 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
37,313 دلار آمریکا
16.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
31 فروردین 1394

شماره لت #95 (فروخته نشده)
ink on canvas، جوهر روی بوم، قاب‌شده
90 * 90
برآورد
£10,000
14,925 دلار آمریکا
-
£15,000
22,388 دلار آمریکا
تاریخ حراج
31 فروردین 1394

شماره لت #78 (فروخته نشده)
oil on canvas
203 * 143
امضاء شده
برآورد
£80,000
119,403 دلار آمریکا
-
£120,000
179,104 دلار آمریکا
تاریخ حراج
31 فروردین 1394

شماره لت #103 (فروخته شده)
ink on silver gelatin print, n. 2/5
154 * 104
امضاء شده
برآورد
£25,000
37,313 دلار آمریکا
-
£35,000
52,239 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
37,313 دلار آمریکا
16.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
31 فروردین 1394

شماره لت #77 (فروخته شده)
acrylic on canvas
200 * 296
امضاء شده
برآورد
£14,000
20,896 دلار آمریکا
-
£18,000
26,866 دلار آمریکا
قیمت فروش
£23,000
34,328 دلار آمریکا
43.75% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
31 فروردین 1394

شماره لت #63 (فروخته شده)
acrylic on canvas
120 * 230
امضاء شده
برآورد
£15,000
22,388 دلار آمریکا
-
£25,000
37,313 دلار آمریکا
قیمت فروش
£13,000
19,403 دلار آمریکا
35% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
31 فروردین 1394

شماره لت #107 (فروخته نشده)
gouache on paper، acrylic on paper
76 * 56
امضاء شده
برآورد
£12,000
17,910 دلار آمریکا
-
£15,000
22,388 دلار آمریکا
تاریخ حراج
31 فروردین 1394

شماره لت #117 (فروخته شده)
ink on paper
35 * 28
امضاء شده
برآورد
£1,500
2,239 دلار آمریکا
-
£2,500
3,731 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,500
2,239 دلار آمریکا
25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
31 فروردین 1394

شماره لت #94 (فروخته نشده)
acrylic on canvas
118 * 100
امضاء شده
برآورد
£50,000
74,627 دلار آمریکا
-
£70,000
104,478 دلار آمریکا
تاریخ حراج
31 فروردین 1394