15 مورد یافت شد:
پرویز تناولی Heech 1388 - 1388
  • لت 1: * 50
مجسمه
برآورد 40,000 $ - 60,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی 50,000 $ (فروخته شده)
برآورد 50,000 $ - 70,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی فروخته نشده
پرویز تناولی Tanavoli 1386 - 1386
  • لت 1: * 58.5
مجسمه
برآورد 10,000 $ - 15,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی 18,750 $ (فروخته شده)
پرویز تناولی The Wall and the Heech 1386 - 1386
  • لت 1: * 48
مجسمه
برآورد 150,000 $ - 200,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی 187,500 $ (فروخته شده)
برآورد 12,000 $ - 18,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی فروخته نشده
شیرین نشاط Untitled (from the Rapture series) 1377 - 1377
  • لت 1: 101.5 * 152.4
عکاسی
برآورد 40,000 $ - 60,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی فروخته نشده
حسین زنده رودی NOUVEAU MEXIQUE 1368 - 1368
  • لت 1: 210 * 138
نقاشی
برآورد 150,000 $ - 200,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی فروخته نشده
محمد احصایی بدون عنوان 1358 - 1358
  • لت 1: 100 * 70
نقاشی
برآورد 70,000 $ - 90,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی 100,000 $ (فروخته شده)
حسین زنده رودی ANDAM 1350 - 1350
  • لت 1: 130.2 * 97.5
نقاشی
برآورد 120,000 $ - 180,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی فروخته نشده