21 نتیجه
فیلترها (1)
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #170 (فروخته شده)
acrylic on canvas
199.5 * 200.5
امضاء شده
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$135,750
93.929% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392

شماره لت #172 (فروخته شده)
acrylic, metallic and mineral pigments and casein on canvas
213 * 196
امضاء شده
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392

شماره لت #173 (فروخته شده)
acrylic and spraypaint on canvas
150.5 * 150.5
امضاء شده
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$17,500
0%
تاریخ حراج
28 اسفند 1392

شماره لت #193 (فروخته شده)
oil and enamel on canvas
190 * 250
امضاء شده
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$87,500
12.5% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392

شماره لت #180 (فروخته نشده)
cibachrome print, n. 7/9
67 * 92
امضاء شده

شماره لت #201 (فروخته شده)
digital print on canvas, unique
140 * 220
امضاء شده
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$37,500
7.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392

شماره لت #198 (فروخته نشده)
painted fibreglass, n. 3/20
194 * 76.5 * 74.6
امضاء شده

شماره لت #174 (فروخته شده)
acrylic on canvas
138 * 124
امضاء شده
برآورد
$25,000
-
$30,000
قیمت فروش
$52,500
90.909% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392

شماره لت #171 (فروخته شده)
polished bronze, unique
107.5 * 31.4 * 31.4
امضاء شده
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$111,750
11.75% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392

شماره لت #192 (فروخته شده)
acrylic on canvas
201 * 301
امضاء شده
برآورد
$25,000
-
$30,000
قیمت فروش
$62,500
127.273% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392