29 مورد یافت شد:
شماره لت #94 (فروخته شده)
c-print
111 * 156
امضاء شده 2/10
برآورد
2,000 £
2,632 دلار آمریکا
-
3,000 £
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,764 £
2,321 دلار آمریکا
29.44% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #44 (فروخته شده)
ink and graphite on paper
78 * 164
امضاء شده
برآورد
60,000 £
78,947 دلار آمریکا
-
80,000 £
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
52,920 £
69,632 دلار آمریکا
24.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #90 (فروخته شده)
textile and mixed media
204
برآورد
4,000 £
5,263 دلار آمریکا
-
6,000 £
7,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
630 £
829 دلار آمریکا
87.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #92 (فروخته شده)
c-print
183 * 183
برآورد
3,000 £
3,947 دلار آمریکا
-
4,000 £
5,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,772 £
3,647 دلار آمریکا
20.8% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

c-print
213 * 152
برآورد
3,000 £
3,947 دلار آمریکا
-
4,000 £
5,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,032 £
5,305 دلار آمریکا
15.2% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #65 (فروخته شده)
watercolour, pencil and pastel on paper collage
14 * 11
برآورد
2,000 £
2,632 دلار آمریکا
-
3,000 £
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,386 £
1,824 دلار آمریکا
44.56% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #87 (فروخته نشده)
coloured crayon on paper
48 * 37
امضاء شده
برآورد
7,000 £
9,211 دلار آمریکا
-
9,000 £
11,842 دلار آمریکا
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #36 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
58 * 92
امضاء شده
برآورد
35,000 £
46,053 دلار آمریکا
-
45,000 £
59,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
252,000 £
331,579 دلار آمریکا
530% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #15 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
70 * 60
امضاء شده
برآورد
20,000 £
26,316 دلار آمریکا
-
30,000 £
39,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
32,760 £
43,105 دلار آمریکا
31.04% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #10 (فروخته شده)
oil, metallic paint and mixed media on canvas
146 * 97
امضاء شده
برآورد
80,000 £
105,263 دلار آمریکا
-
120,000 £
157,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
277,200 £
364,737 دلار آمریکا
177.2% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399