3421 مورد یافت شد:
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
هادی روشن ضمیر بدون عنوان 1395
  • لت 1: 150 * 150
نقاشیخط
برآورد 200,000,000 ﷼ - 250,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
هادی جمالی بدون عنوان 1395
  • لت 1: 110 * 110
  • لت 2: 110 * 110
نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
نصرت الله مسلمیان بدون عنوان 1395
  • لت 1: 180 * 180
نقاشی
برآورد 700,000,000 ﷼ - 900,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 1,200,000,000 ﷼ (فروخته شده)
نصرالله افجه ای Peacock 1395 - 1395
  • لت 1: 200 * 200
نقاشی
برآورد 45,000 £ - 55,000 £ فروش در Christie's - لندن - آبان 1396 فروش در 3 آبان 1396 قیمت نهایی 62,500 £ (فروخته شده)
نصرالله افجه ای بدون عنوان 1395
  • لت 1: 200 * 200
نقاشیخط
برآورد 5,000,000,000 ﷼ - 7,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1398 فروش در 14 تیر 1398 قیمت نهایی 5,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
ناصر اویسی سواران را چه شد؟ 1395
  • لت 1: 225 * 94
نقاشی
برآورد 2,000,000,000 ﷼ - 3,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1398 فروش در 14 تیر 1398 قیمت نهایی 2,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
مهرداد صدری در ستایش طبیعت 1395
  • لت 1: 150 * 260
نقاشی
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
منیر فرمانفرماییان بدون عنوان 1395
  • لت 1: 66 * 66 * 4.5
مجسمه
برآورد 4,000,000,000 ﷼ - 6,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1397 فروش در 8 تیر 1397 قیمت نهایی 7,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)