3400 مورد یافت شد:
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 3,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
مجتبی رمزی بدون عنوان 1397
  • لت 1: 75 * 105 * 85
مجسمه
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 950,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 200,000,000 ﷼ - 250,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 440,000,000 ﷼ (فروخته شده)
کوروش قاضی مراد بدون عنوان 1397
  • لت 1: 200 * 200
نقاشیخط
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
کتایون مقدم از مجموعه در هم تنیدگی 1397
  • لت 1: 130 * 100
  • لت 2: 130 * 100
نقاشی
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
کاظم چلیپا گفت وگوی هزارساله 1397
  • لت 1: 100 * 120
نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 380,000,000 ﷼ (فروخته شده)
عبدی اسبقی بدون عنوان 1397
  • لت 1: 150 * 120
نقاشی
برآورد 200,000,000 ﷼ - 250,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 380,000,000 ﷼ (فروخته شده)
شهرام کریمی کوهستان مه آلود 1397
  • لت 1: 126 * 226
نقاشی
برآورد 1,500,000,000 ﷼ - 2,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 500,000,000 ﷼ - 700,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,100,000,000 ﷼ (فروخته شده)