3400 مورد یافت شد:
حسین شاه طاهری بدون عنوان 1397
  • لت 1: 200 * 200
نقاشی
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 650,000,000 ﷼ (فروخته شده)
حبیب الله صادقی بدون عنوان 1397
  • لت 1: 134 * 213
نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 2,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
تاها بهبهانی آهنگ خیال 1397
  • لت 1: 120 * 120
نقاشی
برآورد 100,000,000 ﷼ - 140,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 320,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بیتا وکیلی بدون عنوان 1397
  • لت 1: 160 * 130
نقاشی
برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
ایرج اسکندری بدون عنوان 1397
  • لت 1: 180 * 60
  • لت 2: 180 * 60
نقاشی
برآورد 500,000,000 ﷼ - 700,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
امیر صادق طهرانی بدون عنوان 1397
  • لت 1: 160 * 200
نقاشیخط
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 550,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 30,000 £ - 40,000 £ فروش در هنر مدرن و معاصر خاورمیانه فروش در 22 خرداد 1399 قیمت نهایی فروخته نشده