3400 مورد یافت شد:
واحد خاکدان بارگاه 1396
  • لت 1: 200 * 150
نقاشی
برآورد 2,000,000,000 ﷼ - 3,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 3,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
هادی جمالی بدون عنوان 1396
  • لت 1: 110 * 110
  • لت 2: 110 * 110
نقاشی
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 200,000,000 ﷼ - 250,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 240,000,000 ﷼ (فروخته شده)
نصرت الله مسلمیان بدون عنوان 1396
  • لت 1: 180 * 180
نقاشی
برآورد 1,200,000,000 ﷼ - 1,600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 2,200,000,000 ﷼ (فروخته شده)
نصرالله افجه ای بدون عنوان 1396
  • لت 1: 205 * 238
نقاشیخط
برآورد 6,000,000,000 ﷼ - 8,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 6,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
ناصر پلنگی ارزش فرهنگی 1396
  • لت 1: 121 * 121
نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 550,000,000 ﷼ (فروخته شده)
ناصر اویسی سواران را چه شد؟ 1396
  • لت 1: 86 * 197
نقاشی
برآورد 2,000,000,000 ﷼ - 3,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 2,200,000,000 ﷼ (فروخته شده)
مهشید رحیم تبریزی بدون عنوان 1396
  • لت 1: 132 * 208
نقاشی
برآورد 120,000,000 ﷼ - 160,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 200,000,000 ﷼ (فروخته شده)
مهناز پسیخانی تراریوم 1396
  • لت 1: 150 * 150
نقاشی
برآورد 120,000,000 ﷼ - 160,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 220,000,000 ﷼ (فروخته شده)