3400 مورد یافت شد:
مهرداد محب علی بازی کردن 4 1396
  • لت 1: 130 * 330
  • لت 2: 130 * 330
نقاشی
برآورد 1,000,000,000 ﷼ - 1,500,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 2,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
مهدی کرم پور آخرین وسوسه 1396
  • لت 1: 110 * 190.5
عکاسی
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
منیر فرمانفرماییان بدون عنوان 1396
  • لت 1: 90 * 180
مجسمه
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 40,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
مرتضی اسدی بدون عنوان 1396
  • لت 1: 180 * 140
نقاشی
برآورد 150,000,000 ﷼ - 200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 260,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 650,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محمد علی بنی اسدی بدون عنوان 1396
  • لت 1: 120 * 140
نقاشی
برآورد 200,000,000 ﷼ - 250,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 220,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محمد حسین غلامزاده عشق 1396
  • لت 1: 77 * 91 * 229
مجسمه
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 1,300,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محمد سعید نقاشیان باران 1396
  • لت 1: 180 * 180
نقاشیخط
برآورد 100,000,000 ﷼ - 140,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 420,000,000 ﷼ (فروخته شده)