3400 مورد یافت شد:
محمد حسین عماد جفت 1396
  • لت 1: 50 * 50 * 150
مجسمه
برآورد 2,000,000,000 ﷼ - 3,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 3,200,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محمد خلیلی بدون عنوان 1396
  • لت 1: 130 * 180
نقاشی
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 10,000,000,000 ﷼ - 15,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1398 فروش در 14 تیر 1398 قیمت نهایی فروخته نشده
کوروش شیشه گران میز 1396
  • لت 1: 165 * 220
نقاشی
برآورد 6,000,000,000 ﷼ - 8,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1398 فروش در 14 تیر 1398 قیمت نهایی 7,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
کوروش شیشه گران زرد 1396
  • لت 1: 250 * 135
  • لت 2: 250 * 135
نقاشی
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1397 فروش در 8 تیر 1397 قیمت نهایی فروخته نشده
برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,700,000,000 ﷼ (فروخته شده)
فرهاد مشیری خوابم یا بیدارم 1396
  • لت 1: 202 * 187
نقاشی
برآورد 15,000,000,000 ﷼ - 20,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 16,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 1,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
فرشید مثقالی پرتره سهراب سپهری 1396
  • لت 1: 196 * 140
نقاشی
برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)