3400 مورد یافت شد:
فرزانه وزیری تبار تولد آهن 1396
  • لت 1: 150 * 150
نقاشی
برآورد 150,000,000 ﷼ - 200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 320,000,000 ﷼ (فروخته شده)
فاطمه امدادیان بدون عنوان 1396
  • لت 1: 50 * 19 * 7
مجسمه
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 650,000,000 ﷼ (فروخته شده)
علیرضا معصومی رئیس 1396
  • لت 1: 110 * 110 * 200
مجسمه
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 550,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 750,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 650,000,000 ﷼ (فروخته شده)
طاهر پورحیدری بدون عنوان 1396
  • لت 1: 123 * 167
نقاشی
برآورد 200,000,000 ﷼ - 250,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 420,000,000 ﷼ (فروخته شده)
طاهر پورحیدری بدون عنوان 1396
  • لت 1: 140 * 180
نقاشی
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 550,000,000 ﷼ (فروخته شده)
شهریار احمدی وجد براق از مجموعه معراج 1396
  • لت 1: 150 * 270
  • لت 2: 150 * 270
نقاشی
برآورد 5,000,000,000 ﷼ - 7,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 8,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
شهرام کریمی منظره رویایی 1396
  • لت 1: 126 * 226
نقاشی
برآورد 1,500,000,000 ﷼ - 2,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 1,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)