3400 مورد یافت شد:
برآورد 150,000,000 ﷼ - 200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 650,000,000 ﷼ (فروخته شده)
حبیب الله صادقی بدون عنوان 1396
  • لت 1: 150 * 180
نقاشی
برآورد 200,000,000 ﷼ - 250,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 340,000,000 ﷼ (فروخته شده)
جمشید سماواتیان بدون عنوان 1396
  • لت 1: 82 * 120
نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1398 فروش در 14 تیر 1398 قیمت نهایی 400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
پویا آریان پور شاهد سرخ 1396
  • لت 1: 70 * 180 * 150
مجسمه
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 5,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
پریوش گنجی از مجموعه آب 1396
  • لت 1: 160 * 265
نقاشی
برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 950,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 2,000,000,000 ﷼ - 3,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 2,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بیتا فیاضی دلقک 1396
  • لت 1: 275 * 80 * 50
مجسمه
برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,100,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بهمن بروجنی بدون عنوان 1396
  • لت 1: 114 * 195
نقاشی
برآورد 500,000,000 ﷼ - 700,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
امیر مسعود اخوان جم کرگدن 1396
  • لت 1: 25 * 40 * 64
مجسمه
برآورد 1,500,000,000 ﷼ - 2,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 1,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)