3421 مورد یافت شد:
امیر مسعود اخوان جم کرگدن 1396
  • لت 1: 25 * 40 * 64
مجسمه
برآورد 1,500,000,000 ﷼ - 2,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 1,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
امیر موبد بدون عنوان 1396
  • لت 1: 50 * 23 * 25
مجسمه
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 380,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 320,000,000 ﷼ (فروخته شده)
اکبر میخک سایه 1396
  • لت 1: 190 * 152
نقاشیخط
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 420,000,000 ﷼ (فروخته شده)
اسدالله کیانی بدون عنوان 1396
  • لت 1: 200 * 200
نقاشیخط
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
احمد وکیلی بدون عنوان 1396
  • لت 1: 143 * 153
نقاشی
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 80,000,000 ﷼ - 120,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 190,000,000 ﷼ (فروخته شده)
یحیی گمار ستایش مجوسان 1395
  • لت 1: 180 * 80
  • لت 2: 180 * 80
نقاشی
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
واحد خاکدان امپراتور مطرود 1395
  • لت 1: 120 * 160
نقاشی
برآورد 1,000,000,000 ﷼ - 1,500,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 1,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)