3184 مورد یافت شد:
یحیی گمار غسل بتان یک چشم 1397 ابعاد: 295 * 120 * 97 نقاشی
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
واحد خاکدان محراب 1397 ابعاد: 200 * 150 نقاشی
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 4,600,000,000 ﷼
6,897 دلار آمریکا
نیلوفر قادری نژاد سیاوش در گذرگاه 1397 ابعاد: 180 * 250 نقاشی
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا
نزار موسوی ‌نیا تعادل 1397 ابعاد: 160 * 200 نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
میترا کاویان بدون عنوان 1397 ابعاد: نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
مهرداد محب علی ما می رقصیدیم 7 1397 ابعاد: 150 * 250 نقاشی
برآورد 1,200,000,000 ﷼
1,799 دلار آمریکا
- 1,600,000,000 ﷼
2,399 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 2,800,000,000 ﷼
4,198 دلار آمریکا
برآورد 200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
- 250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 480,000,000 ﷼
720 دلار آمریکا
مرتضی گودرزی بدون عنوان 1397 ابعاد: 146 * 220 نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 360,000,000 ﷼
540 دلار آمریکا
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 3,400,000,000 ﷼
5,097 دلار آمریکا
مجتبی رمزی بدون عنوان 1397 ابعاد: 75 * 105 * 85 مجسمه
برآورد 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
- 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 950,000,000 ﷼
1,424 دلار آمریکا