حراج Modern & Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,957,000
بیشینه برآورد $2,639,000
مجموع فروش $2,655,000
میانگین ارزش آثار $110,625
هنرمندان 22
آثار هنری 33
آثار هنری فروخته شده 24
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Dubai: Post War and Contemporary Art
فروردین 1397
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها $961,250
Modern & Contemporary Art
مهر 1395
19 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
7 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,946,380