حراج حراج آنلاین آثار خاورمیانه از لندن تا دبی آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £50,600
64,051 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £74,900
94,810 دلار آمریکا
مجموع فروش £23,629
29,910 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £4,726
5,982 دلار آمریکا
هنرمندان 7
آثار هنری 8
آثار هنری فروخته شده 5
آثار هنری

بدون عنوان
- علی شیرازی 0.62% بیشتر از میانگین
£10,062
12,737 دلار آمریکا
Untitled (Calligraphic Forms)
- علی شیرازی 29.538% کمتر از میانگین
£5,637
7,135 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر و آمریکای لاتین
بهمن 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $6,375