حراج MiddleEast London to Dubai Online Sale


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £24,000
30,380 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £37,000
46,835 دلار آمریکا
مجموع فروش £21,717
27,490 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £5,429
6,872 دلار آمریکا
هنرمندان 3
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 4
آثار هنری

بدون عنوان
- علی شیرازی 0.62% بیشتر از میانگین
£10,062
12,737 دلار آمریکا
Untitled (Calligraphic Forms)
- علی شیرازی 29.538% کمتر از میانگین
£5,637
7,135 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا
Middle Eastern Art Online Sale
لندن
مرداد 1399
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £54,186
71,297 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن مدیترانه
لندن
خرداد 1399
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £895,528
1,119,410 دلار آمریکا