حراج Art moderne & art contemporain • Arts décoratifs & design


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €600
714 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €800
952 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

POST WAR 7 CONTEMPORARY ART
آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
POST WAR & CONTEMPORARY ART
آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Sculptures
آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €8,500
10,119 دلار آمریکا