حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian And Turkish Art Part I


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €610,000
792,208 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €810,000
1,051,948 دلار آمریکا
مجموع فروش €819,000
1,063,636 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €136,500
177,273 دلار آمریکا
هنرمندان 5
آثار هنری 6
آثار هنری فروخته شده 6
آثار هنری

بدون عنوان
- محمد احصایی
7.714%
€188,500
244,805 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Dubai: Post War and Contemporary Art
فروردین 1397
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها $961,250
Modern & Contemporary Art
اسفند 1395
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,655,000