حراج Middle Eastern Art Online Sale


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £86,050
113,224 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £128,650
169,276 دلار آمریکا
مجموع فروش £54,186
71,297 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £2,580
3,395 دلار آمریکا
هنرمندان 16
آثار هنری 30
آثار هنری فروخته شده 21
آثار هنری

IVZ+HNR
- حسین زنده رودی 8.747% بیشتر از میانگین
£16,312
21,463 دلار آمریکا
Self Portrait with Spectacles
- اردشیر محصص 57.8% بیشتر از میانگین
£6,312
8,305 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن مدیترانه
لندن
خرداد 1399
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £895,528
1,119,410 دلار آمریکا
Modern and Contemporary Middle Eastern Art Online Sale
لندن
آذر 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £1,912
2,584 دلار آمریکا