حراج حراج آنلاین هنر خاورمیانه آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £86,050
113,224 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £128,650
169,276 دلار آمریکا
مجموع فروش £54,186
71,297 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £2,580
3,395 دلار آمریکا
هنرمندان 16
آثار هنری 30
آثار هنری فروخته شده 21
آثار هنری

IVZ+HNR
- حسین زنده رودی 8.747% بیشتر از میانگین
£16,312
21,463 دلار آمریکا
Self Portrait with Spectacles
- اردشیر محصص 57.8% بیشتر از میانگین
£6,312
8,305 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا