حراج Modern and Contemporary Arab and Iranian Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,806,000
2,912,903 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £2,618,000
4,222,581 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,899,925
3,064,395 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £59,373
95,762 دلار آمریکا
هنرمندان 30
آثار هنری 48
آثار هنری فروخته شده 32
آثار هنری

SETAYESH-E MAHTAB (HOMAGE TO THE MOON)
- محمد احصایی
56.625%
£313,250
505,242 دلار آمریکا
THE OLD POET AND THE BABE
- فرهاد مشیری
58.429%
£277,250
447,177 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا