حراج Contemporary & Post-War Art inc The Ski Sale


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,000
1,299 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,500
1,948 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,250
1,623 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £1,250
1,623 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

دودمان
- افشین پیر هاشمی
0%
£1,250
1,623 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Modern & Contemporary Art
آبان 1389
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Contemporary Paintings & Prints
شهریور 1386
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £3,000
6,000 دلار آمریکا
هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
تیر 1400
€6,700
8,155 دلار آمریکا
- €8,900
10,833 دلار آمریکا

برآورد فروش