حراج هنر پساجنگ، نقاشی معاصر، دیزاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €500
560 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €700
784 دلار آمریکا
مجموع فروش €2,900
3,249 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €2,900
3,249 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازفریده لاشایی
بدون عنوان
- فریده لاشایی
383.333%
€2,900
3,249 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Arts du XXe siècle - Contemporain & Design
پاریس
تیر 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Arts du XXe siècle - Contemporain & Design
پاریس
اردیبهشت 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر و دیزاین قرن بیستم
تیر 1395
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €2,800
3,109 دلار آمریکا