حراج Fine art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 3,000 £
3,797 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,400 £
5,570 دلار آمریکا
مجموع فروش 400 £
506 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 400 £
506 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

Still life of a tomato
- قاسم حاجی زاده 33% کمتر از میانگین
400 £
506 دلار آمریکا
Landscape
- قاسم حاجی زاده -
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده