حراج Post-War and Contemporary Photographs


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 47,000 $
بیشینه برآورد 75,000 $
مجموع فروش 42,500 $
میانگین ارزش آثار 21,250 $
هنرمندان 1
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

'GUARDIANS OF THE REVOLUTION'
- شیرین نشاط 90% بیشتر از میانگین
23,750 $
UNTITLED (FROM SOLILOQUY SERIES)
- شیرین نشاط 6.25% کمتر از میانگین
18,750 $
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
نیویورک
مهر 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 $
Contemporary Curated
نیویورک
اسفند 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 47,500 $
Contemporary Curated featuring works from “In Its Own Light: Property from the Collection of Ed Cohen and Victoria Shaw”
نیویورک
اسفند 1395
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 25,000 $