حراج Post-War and Contemporary Art Day Sale


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £38,000
62,295 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £52,000
85,246 دلار آمریکا
مجموع فروش £67,250
110,246 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £67,250
110,246 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج روز هنر معاصر و پساجنگ
لندن
تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £56,250
77,458 دلار آمریکا
نخستین گشایش: هنر معاصر و پساجنگ آنلاین آنلاین
لندن
تیر 1400
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
آبان 1399
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £610,625
803,454 دلار آمریکا