حراج A Century of Iraqi Art and Modern and Contemporary Middle Eastern Art


20 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
اکریلیک روی بوم
120 * 230
برآورد
£15,000
22,388 دلار آمریکا
-
£25,000
37,313 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
24,254 دلار آمریکا
18.75%
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394

رنگ روغن روی بوم
100 * 100
برآورد
£35,000
52,239 دلار آمریکا
-
£50,000
74,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
£80,500
120,149 دلار آمریکا
89.412%
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394

رنگ روغن روی بوم
89 * 89
برآورد
£35,000
52,239 دلار آمریکا
-
£50,000
74,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
£86,500
129,104 دلار آمریکا
103.529%
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394

رنگ روغن روی بوم
92 * 129
برآورد
£4,000
5,970 دلار آمریکا
-
£6,000
8,955 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,800
7,164 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394

شماره اثر #77 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
200 * 296
برآورد
£14,000
20,896 دلار آمریکا
-
£18,000
26,866 دلار آمریکا
قیمت فروش
£23,000
34,328 دلار آمریکا
43.75%
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394

رنگ روغن روی بوم
203 * 143
برآورد
£80,000
119,403 دلار آمریکا
-
£120,000
179,104 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394

رنگ روغن روی بوم
100 * 150
برآورد
£25,000
37,313 دلار آمریکا
-
£35,000
52,239 دلار آمریکا
قیمت فروش
£31,250
46,642 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394

شماره اثر #93 (فروخته شده)
اکریلیک و رنگیزه معدنی روی بوم، اکریلیک و رنگ دانه های معدنی روی بوم
132 * 214
برآورد
£80,000
119,403 دلار آمریکا
-
£120,000
179,104 دلار آمریکا
قیمت فروش
£98,500
147,015 دلار آمریکا
1.5%
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394

شماره اثر #94 (فروخته نشده)
اکریلیک روی بوم
100 * 118
برآورد
£50,000
74,627 دلار آمریکا
-
£70,000
104,478 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394

جوهر روی بوم، جوهر روی بوم، قاب‌شده
90 * 90
برآورد
£10,000
14,925 دلار آمریکا
-
£15,000
22,388 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394