حراج Modern & Contemporary Arab & Iranian Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £131,000
267,347 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £196,000
400,000 دلار آمریکا
مجموع فروش £348,800
711,837 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £38,756
79,093 دلار آمریکا
هنرمندان 10
آثار هنری 10
آثار هنری فروخته شده 9
آثار هنری

او بخشنده است
- محمد احصایی
112.2%
£106,100
216,531 دلار آمریکا
هیچ
- پرویز تناولی
117.25%
£86,900
177,347 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا