حراج Van Ham - آذر 1399


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €20,000
24,096 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €30,000
36,145 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

DISCOVERIES | SØR RUSCHE COLLECTION XXL
خرداد 1399
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €1,800
2,022 دلار آمریکا
Discoveries
خرداد 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €7,000
7,865 دلار آمریکا
Discoveries
خرداد 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا