18 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
پرینت دیجیتال روی کاغذ، قاب‌نشده
90 * 59.5
1/1
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,250
1,724 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

پرینت دیجیتال روی کاغذ، قاب‌نشده
90 * 59.5
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,375
1,897 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

ترکیب مواد روی تخته
44.5 * 44.5
برآورد
£2,000
2,759 دلار آمریکا
-
£4,000
5,518 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

شماره اثر #31 (فروخته نشده)
برنز روی پایه سنگ مرمر
16.5 * 9 * 58.5
برآورد
£1,500
2,069 دلار آمریکا
-
£2,000
2,759 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

ترکیب مواد و کلاژ روی بوم
130 * 170
برآورد
£1,500
2,069 دلار آمریکا
-
£2,000
2,759 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,414 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

چینی
38 * 24.5 * 2.5
برآورد
£1,900
2,621 دلار آمریکا
-
£2,400
3,311 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,375
3,276 دلار آمریکا
10.465%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

اکریلیک روی بوم
162 * 200
برآورد
£1,200
1,655 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

شماره اثر #35 (فروخته شده)
اکریلیک، رنگ روغن، و رنگ کالیگرافیک روی بوم
150 * 150
برآورد
£2,000
2,759 دلار آمریکا
-
£4,000
5,518 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,875
9,484 دلار آمریکا
129.167%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

شماره اثر #36 (فروخته نشده)
چینی
21 * 21
برآورد
£2,000
2,759 دلار آمریکا
-
£4,000
5,518 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

شماره اثر #37 (فروخته نشده)
اکریلیک روی بوم
140 * 110
برآورد
£2,000
2,759 دلار آمریکا
-
£4,000
5,518 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400