حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £140,000
181,818 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £200,000
259,740 دلار آمریکا
مجموع فروش £171,250
222,403 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £85,625
111,201 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

بدون عنوان
- نصرالله افجه ای 69.643% بیشتر از میانگین
£118,750
154,221 دلار آمریکا
Van Yakad
- نصرالله افجه ای 5% بیشتر از میانگین
£52,500
68,182 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
آبان 1399
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها £298,750
393,092 دلار آمریکا
Middle Eastern, Modern and Contempoirary Art
لندن
آبان 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
کریستیز - لندن - تیر 1398
لندن
تیر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا