حراج هنر مدرن و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,287,000
بیشینه برآورد $1,843,000
مجموع فروش $2,507,000
میانگین ارزش آثار $96,423
هنرمندان 17
آثار هنری 26
آثار هنری فروخته شده 26
آثار هنری

آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
- سهراب سپهری 127% بیشتر از میانگین
$227,000
آرتچارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
- رضا درخشانی 342% بیشتر از میانگین
$221,000
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Dubai: Post War and Contemporary Art
فروردین 1397
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها $961,250
Modern & Contemporary Art
اسفند 1395
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
7 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,615,000