حراج هنر مدرن و معاصر


29 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم، چهار قطعه
200 * 80
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$100,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

رنگ روغن روی بوم
233 * 185
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$112,500
60.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

رنگ روغن و لعاب روی بوم
181.2 * 200.5
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$221,000
342%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

شماره اثر #166 (فروخته شده)
رنگ روغن و کریستال روی بوم قرار گرفته روی تخته
157 * 177
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$155,000
55%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

شماره اثر #36 (فروخته نشده)
رنگ روغن و گلدوزی روی بوم قرار گرفته روی تخته
198.5 * 127
برآورد
$120,000
-
$180,000
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

اکرلیک و رنگ متالیک روی بوم
200 * 200
برآورد
$25,000
-
$30,000
قیمت فروش
$43,750
59.091%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

اکریلیک، رنگ متالیک و چسب روی بوم
188.5 * 170
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$173,000
38.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

polished bronze, n. 2/6
65.8 * 41.5 * 18
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$93,750
33.929%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

رنگ و روغن روی بوم، در دو لت
200 * 100
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$32,500
8.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

رنگ روغن، قیر و رنگ متالیک روی بوم
180 * 250
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$62,500
4.167%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394